Nodiadau o'r Olygfa Fewnol

*NEWYDD* LAWRLWYTHWCH Y GYFRES GYFAN fel pdf

Rydym wedi cael cymorth gan rai actorion ardderchog i sicrhau bod y stiwdio rithwir yn fwrlwm o syniadau, gwaith byrfyfyr ac ysbrydoliaeth, mewn fformat sydd wedi'i ddylunio ar gyfer myfyrwyr theatr a drama (ac unrhyw un arall sydd ag awydd) ymuno a chreu profiadau hollol newydd.

SUT MAE'N GWEITHIO
Bydd y Cyfarwyddwr Paul Davies yn gosod her wythnosol yn seiliedig ar ran o destun neu ysgogiadau eraill, bydd perfformwyr profiadol megis Mairi Phillips, Neal McWilliams, Christopher Elson a Rebecca Smith-Williams yn recordio eu hunain yn ymateb i'r her mewn fideo byr (hyd at 2 funud), ac wedyn cewch eich cyfle chi. Rhowch gynnig arni i herio eich hun, neu anfonwch eich ymatebion atom. Byddwch wirion, byddwch ddifrifol, byddwch ddigymell, byddwch wrol, byddwch ddychmygol - byddwch bresennol! Mae'r tasgau yn cael eu rhyddhau bob wythnos yma, ac ar gyfryngau cymdeithasol Volcano.

Pe dymunech, cewch anfon eich ymateb ar fideo atom YMA a byddwn yn creu detholiad â chydnabyddiaethau o'r holl ymatebion ar ddiwedd y prosiect. Fel arall, gallwch ddefnyddio gwasanaeth trosglwyddo ffeiliau am ddim megis https://www.wetransfer.com. Gallwch ymateb i unrhyw rai o'r tasgau ar unrhyw bryd yn ystod y prosiect.

Mae'r fideo gyfredol yn ymddangos isod. Mae'r fideos i gyd yn ymddangos yma.

TASG #12 WYTHNOS 22 MEHEFIN

Y WLADWRIAETH A'R LLEOLIAD

Rwyf yn dal i feddwl am ddau beth. Yn gyntaf, beth yw’r Wladwriaeth? Endid grym a thrais? Cynrychiolaeth o’r ewyllys cyffredinol? Rhywbeth dirgel yr ydym yn ei gymeradwyo er mwyn cynnal ein diogelwch? Un rhan o’r contract cymdeithasol? A allwch ddweud wrthym beth yw’r Wladwriaeth yn eich barn chi a beth yw ei phwrpas? A yw’r Wladwriaeth yw destun ofn, neu a ydyw’n rhywbeth sy’n sicrhau gwarant i’n rhyddid?

Yn ail, neu fel opsiwn amgen...a allwch baentio llun o leoliad yr hoffech fynd neu ddychwelyd iddo, pan fydd hyn i gyd drosodd? Gallai hwn fod yn lleoliad yr ydych wedi bod ynddo neu yr hoffech fynd iddo. Tybiaf y gallai fod yn ffuglennol, ond rydym angen gallu synhwyro lliwiau a chyfuchliniau’r lleoliad. Mae angen i ni adnabod y lleoliad, a mynd yno hefyd. Gallai’r lle fod y tu mewn, neu’n gyrchfan y tu allan.

Gallech wneud y ddau - Y Wladwriaeth a’r Lleoliad- neu dim ond un.

Notes from the Interior | Task 12 | The State and the Place

TASGAU BLAENOROL

 

TASG #11 WYTHNOS 15 MEHEFIN

ADDEWIDION

Does dim brîff yr wythnos hon! Mae pob un ohonoch yn ddigon creadigol i greu eich dwy funud o gyffes, poen, pleser, llofruddiaeth, siom neu wyliadwriaeth gyffredin. Efallai y byddwch yn meddwl amdano fel deialog rhyngoch chi, os yw hynny yn helpu, ac os oes gennych amser i gael sgwrs â’ch gilydd.

GWYLIWCH Y VIDEO YMA

 

TASG #10 WYTHNOS 8 MEHEFIN

PLESIO FY HUN

Mwynheais agwedd gadarnhaol a hunan-amheuaeth fanig yr wythnos ddiwethaf yn arw. Parhad o hynny yw’r wythnos hon i raddau.

Cofiais am yr hen gerdd a’r bardd Hugo Williams, oedd â llyfr (ddegwadau’n ôl) o’r enw Self-Portrait with a Slide. Roedd mewn cerdd o’r enw ‘When I Grow Up’. Heb amheuaeth, cerdd fach ddoniol oedd hi i fod, ond gwnaeth i mi feddwl, tu hwnt i arswyd torfol COVID-19, hwyrach y byddwn yn crwydro i amser y dyfodol fel unigolion...Sut ydym eisiau bod pan fyddwn wedi tyfu ac aeddfedu? Siawns ein bod wedi aeddfedu bellach...?

Mae Williams yn dychmygu bod yn foel ac yn drewi o biso, gyda photel o fwrgwyn o dan ei wely. Hefyd, mae’n rhagweld ei hun yn syrthio ar y stryd, yn cael tic nerfusrwydd, ac yn molestu bachgen ifanc sy’n mynd ar ei nerfau...

Beth ydych chi’n ei ddychmygu?

Cyflwynwch sylwadau os ydych yn gallu.

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

 

TASG #9 WYTHNOS 1 MEHEFIN

OND SUT YDYCH CHI?

Y tro hwn, gofynnwyd i’r actorion ymgynghori cyn recordio eu hatebion.

Gan fod mwy o arwyddocâd i’r ‘bob dydd’ yn ystod y Cyfyngiadau, pendronais a oedd hi’n amser cychwyn gyda chwestiynau cyffredin megis ‘Sut ydych chi wedi ymdopi?’ neu ‘Sut ydych chi?’

Nid oes rhaid i chi ateb y cwestiynau’n onest. Efallai y byddwch yn ateb o safbwynt cymeriad ffugiol. Efallai byddant yn ddigymell neu wedi’u hymarfer. Efallai byddant yn cyffwrdd ar y gwir neu gelwydd…

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

 

TASG #8 WYTHNOS 18 MAI

EDRYCH YN ÔL

Mae tasg yr wythnos hon wedi'i gwreiddio yn yr eirfa wyddonol gyfoes a 'ffeithiau' rydym yn eu mwynhau. Mae'r iaith hon wedi fy atgoffa o'r awduron iwtopaidd mawr Saint-Simon, Robert Owen a Charles Fourier – roedd pob un ohonynt yn gweld eu hunain fel arsylwyr craff o ymddygiad dynol. Roedd Newton yn arwr iddynt. Yn fwy diweddar, mae hyn wedi gwneud i mi feddwl am B.F. Skinner, seicolegydd ymddygiad a ysgrifennodd lyfr adnabyddus, Walden Two, yn 1948. Roedd Skinner yn credu nad oedd llawer o gyfyngiadau i'n gallu i addasu a newid ymddygiad dynol. Weithiau, cyfeiriwyd at y peirianwaith oedd yn allweddol i'r newidiadau hyn fel ‘Not Licking Your Lollipop’- roedd yn rhaid i werthfawrogiad gohiriedig ac atgyfnerthiad cadarnhaol gychwyn gyda phlant ifanc iawn, ac wedyn gellid adeiladu cymdeithas gyfan, fel y cynigiodd Skinner yn ei lyfr.

Nid yw ein cymdeithas wedi bod yn or-hoff o'r ochr ohiriedig ers peth amser, ond bellach, ymddengys y gall hyn fod yn bwysig, ac mae gwreiddiau'r syniadau hyn i'w gweld mewn gwyddoniaeth a meddylfryd iwtopaidd yn fwy cyffredinol.

Nid cotiau labordy sydd gennyf dan sylw.

Gydag ymddangosiad gwestai arbennig gan Peggy.

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

 

TASG #7 WYTHNOS 11 MAI

FFEITHIAU A GWERTHOEDD

Gan newid y dôn ryw fymryn, gallech feddwl fy mod yn meddwl am y nofel/ffilm Agatha Christie '4:50 from Paddington' , ac yn enwedig y foment pan mae Elspeth yn gweld merch yn cael ei thagu a'i lladd ar drên cyfagos. Mae'n digwydd yn gyflym iawn – mae ei golwg yn aneglur ac mae hi newydd ddeffro o gwsg dwfn, rhithbair. Mae hi'n adrodd beth mae hi wedi'i weld, ac nid oes neb (ar wahân i'w ffrind Miss Marple) yn ei chredu – yn sicr nid yr heddlu. Mae hi'n dechrau amau ei hun ac yn dweud wrth ei ffrind ei bod, â'i phen yn y gwynt, wedi rhoi siwgr ar ei chiperiaid yr wythnos o'r blaen...

Mae'r llofruddiaeth, a'r olygfa ohoni, yn frawychus ac ymddengys iddi ddigwydd heb rybudd, rheswm na sylfaen gadarn o unrhyw fath. Mae'n ddigwyddiad, ond ni allwn ei olrhain, ei gyfiawnhau, na chanfod sut y daeth i fodolaeth – rydym yn dechrau amau na wnaethom erioed ei weld na chael profiad ohono.

Meddyliais fod yr un naws yn perthyn i'r cyfnod o dan gyfyngiadau, i raddau. Wrth i'r dyddiau fynd heibio, bron y gallwn anghofio pam ein bod yn gwneud hyn... A yw hyn yn ddigwyddiad yn ein bywydau, neu a ydym fel Elspeth ar y trên hwnnw - yn craffu'n syfrdan drwy'r mwg a'r gwydr budr?

Nid wyf am i chi fod yn un o arwresau nofel Christie (oni bai eich bod yn teimlo'r ysfa), ond yn hytrach, hoffwn i chi barhau i ystyried perfformiad, ond gyda'r ymdeimlad ansicr o amheuaeth fel mae'r uchod yn ceisio ei gyfleu...

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

 

TASG #6 WYTHNOS 04 MAI

PERFFORMIADAU YN Y DYFODOL

Roeddwn yn meddwl am y math o sioe y gallwn ei pherfformio/chyflawni pan fydd mymryn o normalrwydd yn dychwelyd i fywyd dinesig – pan, ac os bydd pobl yn ymgynnull mewn mannau cyhoeddus i wylio beth bynnag fyddwn yn ei arddangos….

Meddyliais, efallai y byddai’n werthfawr clywed eich barn ar agoriad neu frawddeg agoriadol ddelfrydol, y grefft o gychwyn neu ddatblygu tensiwn neu lawenydd neu bleser ymhlith y cyhoedd sy’n gwylio. Neu, a ddylem ddychwelyd at drasiedi, neu’r manylder meicro a roddir i’r bywyd dan sylw?

Felly, rwy’n gofyn i chi gyflwyno eich syniadau am yr olygfa berffaith yr hoffech chi ei gweld, neu yr hoffech i eraill ei gweld ar ôl i’r pandemig ddiflannu – beth hoffech ei weld yn y dyfodol?

Gallech feddwl eich bod yn ei berfformio, neu eich bod yn ei gyflwyno i eraill ei berfformio.

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

 

TASG #5 WYTHNOS 27 EBRILL

YMRWYMIAD

Sut deimlad yw e?

Mae hon yn ymwneud â (natur) Ymrwymiad.

Felly, yn wahanol i’r pwyslais blaenorol ar le, hoffwn i ni y tro hwn ystyried sut mae’r cyfyngiadau gorfodol hyn yn ein gwahodd i feddwl am yr hyn yr ydym wedi ei ymrwymo iddo a phaham, efallai, ein bod yn methu mor aml yn ein hymdrechion. Ai dyma’r amser ar gyfer / o adfywio?

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

 

TASG #4 WYTHNOS 20 EBRILL

ECSTASI LLE

Yr wythnos hon rydym yn rhoi ecstasi iaith o’r neilltu (os nad cyfathrebu). Meddyliwch am y ffordd y mae COVID-19 wedi meithrin y cyfle i greu coreograffi o le. Ym mhob man gwelaf bobl yn ymdrin â lle cyhoeddus o fewn y rheolau newydd, ac eto mae pobl dal wrthi’n parhau gyda’r hen normau o’r hyn sy’n gwrtais neu’n dderbyniol, yn herio i weld beth allant lwyddo i’w wneud heb gael eu cosbi.

(Felly, y dasg yw) Cyflwyno’r symudiad newydd hwn (dawns) o le, y byrfyfyr hwn o fod yn bwrpasol ac yn ofnus. (Tybiaf fod yn rhaid i chi) Wneud hyn oddi mewn yn hytrach nag oddi allan, (one eto gall rhywun) Ddychmygu bod y lle mewnol bellach yn lle i bobl ymarfer neu hyd yn oed berfformio’r coreograffi newydd hwn ac mae’n lle hefyd ble y llwyddom i ddatblygu, mewnoli neu rannu rheolau a rennir i wneud ein bywydau yn fwy goddefadwy.

Dim geiriau.

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

 

TASG #3 WYTHNOS 13 EBRILL

CONVIRALITY

"Mae testun Cool Memories II gan Baudrillard nad yw'n destun theatraidd, ond yn athroniaeth Ffrengig ar ei fwyaf gwallgof. Fe'i hysgrifennwyd o leiaf 30 mlynedd yn ôl. Mae'n torri tir newydd i raddau helaeth er bod canolbwynt y wybodaeth yn parhau i fod yn gyson. Cymerwch yr hyn a fynnwch oddi wrtho, torrwch, ychwanegwch, dilëwch, ailadroddwch - un peth y gallwn fod yn siŵr ohono yw na fyddai'r awdur yn disgwyl dim llai." Paul Davies

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

 

TASG #2 - WYTHNOS 06 EBRILL

NORA YN Y FFENESTR

Mae Tasg #2 yn ein hatgoffa ni o un o'r awduron a sylfaenodd ein theatr ar sail cymeriadau - Henrik Ibsen. Cefais fy nenu yn benodol gan lond llaw o bethau:

  1. Darlun o ferch yn y ffenestr gan Vilhelm Hammershøi, gan iddo fynegi'r hyn yr ydym yn ei brofi ar hyn o bryd - sef edrych allan... a oedd yn gwneud i mi deimlo fel y dylem ddod ag ychydig o'r tu allan i'n lleoliad domestig...
  2. Ond yna ceir A Dolls House, yn benodol y disgrifiad llwyfan agoriadol gan Ibsen, sydd wedi'i ysgrifennu'n hyfryd ond eto'n aflan yn ei fanylion o natur ffetis. Mae'r testun hefyd yn awgrymu goruchafiaeth go iawn y byd allanol y mae'r 'ferch yn y ffenestr' yn edrych arni gyda'r fath nerfusrwydd.
  3. Mae tudalennau cyntaf Act Un, yn ogystal â pherthynas Nora a Helmer, yn rhyfeddol o ran dod â'r tu allan i mewn - gyda'r holl adar sy'n canu a'r gwiwerod sy'n gweithio i gaethiwo Nora.

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

 

#TASG #1 - WYTHNOS 30 MAWRTH

"Pan ddaw'r Ymerawdwr i'n gweld, cofiwch yr abswrd."

Gofynnais i'r actorion edrych ar The Chairs gan Ionesco. Mae'n destun ar faes llafur nifer o fyfyrwyr.

Dychmygaf fod gofyn i fyfyrwyr ddadansoddi rhannau o destunau gan roi ystyriaeth i olau, cyfarwyddeb, y set a'r perfformiad. Gofynnais i'r actorion ffilmio eu hunain. Gweithredu ar ysbrydoliaeth am ddwy funud, llai efallai. Deuawd yw The Chairs. Waeth iddo fod yn fonolog. Rydym ar ein pen ein hunain yn yr ystafell hyd yn oed pan ydym yn ddau. Rhaid i ni ymdrin â'n hunain - ein brwydrau, breuddwydion ac ofnau.

GWYLIWCH Y FIDEO YMA

Signup

×