LLOGI

Yn Adeilad Iceland ar Stryd Fawr Abertawe mae sawl gofod ar gael i’w llogi, yn ogystal ag offer technegol a cherbydau teithio.
Am argaeledd ac i archebu cysylltwch gyda kay@volcanotheatre.co.uk
Mae’r prisiau a restrir ar gyfer 2015 (ac yn amodol i TAW)   

GOFOD

Ystafell Oriel 
​Ystafell fawr hir gyda waliau gwyn, llawr caled a golau naturiol.
Capasiti 125
Maint 7.5m x 25m 
Mae hwn yn ofod hyblyg yn addas i ddigwyddiadau, arddangosfeydd, ymarferion a pherfformiadau graddfa cymhedrol a chyfarfodydd.
Gellir ei rhannu neu ei haddasu i’ch anghenion chi a gall gynnwys gofod gweithdy a gellir gosod teiliau ar gyfer llawr meddalach.
Cyfradd Dydd (cyfraddau hanner diwrnod ar gael)
Masnachol £240 + TAW
Prosiectau wedi’u cyllido/Addysgol £120 + TAW
Heb eu cyllido/Cymunedol £80 + TAW

Y Cwpwrdd
Gofod bychan gyda lloriau caled a dim golau naturiol. 
Capasiti 25
Maint 2.5m x 10m
Gofod ar gyfer perfformiadau bach neu gyfarfodydd.
Cyfradd Dydd (cyfraddau hanner diwrnod ar gael)
Pob lefel £40 + TAW

Ystafell Hir
Ystafell hir heb olau naturiol. Llawr caled
Capasiti 125
Maint 5.5m x 19m
Addas ar gyfer fflimi, adeiladu a pheintio setiau, rhai perfformiadau, storio dros dro. Dim gwres.
Cyfradd Dydd (cyfraddau hanner diwrnod ar gael)
Masnachol £150 + TAW
Prosiectau wedi’u cyllido/Addysgol £80 + TAW
Heb eu cyllido/Cymunedol £50 + TAW

Theatr Bunker 
Gofod mawr y gellir ei addasu gyda’r dewis o osod seddi mewn sawl ffordd gwahanol.
Capasiti 150
Maint 12m x 17m
Delfrydol ar gyfer gweithdai, perfformiadau, clyweliadau, ymarferion neu ddigwyddiadau. Mae tua hanner y gofod yn ardal llwyfan  gyda llawr pren haenog.
Gyda chyflenwad 1 x 63amp 3phase a chiwb pwer Avo. System sain dau seinydd.

Cyfradd Dydd (cyfraddau hanner diwrnod ar gael)
Masnachol £500 + TAW
Prosiectau wedi’u cyllido/Addysgol £200 + TAW
Heb eu cyllido/Cymune dol £100 + TAW

Mynediad
Does yna ddim tywyswyr na staff dyletswydd ar gael ac eitrhio deiliad allwedd rhwng 09:30 a 17:30. 
Y tu allan i oriau swyddfa mae yna gost o £25 + TAW am ddeiliad allwedd.

Gellir darparu staff ychwanegol am dâl:
Rheolwr dyletswydd £12 yr awr
Tywysydd £8 yr awr
Technegydd £100 y diwrnod

Mae goleuadau sylfaenol  gyda goleuadau tŷ cynnau/diffodd ym mhob gofod – gellir llogi offer ychwanegol am y taliadau isod

OFFER TECHNEGOL

System sain
Yn cynnwys dau seinydd, desg sain a mewnbwn llinell o gyfrifiadur neu ipod
£50 + TAW y dydd

Taflunio
Taflunydd, cysylltiad VGA i liniadur a wal i daflunio  yn ein gofod

£25 + TAW y dydd

Peiriant mwg
£20 + TAW y dydd

Mae goleuo ychwanegol ar gael ar gais ond fe fydd angen person cymwysedig/technegydd i’w gweithio.

CERBYDAU TEITHIO  AR GAEL I’W LLOGI
(Rhaid i’r llogwr  yswirio’r cerbyd am gyfnod y llogi)
Mercedes Sprinter 310D
Long Wheel Base, High Top, 6 sedd 

Dimensiynau: 
Hyd 6.5m
Uchder2.7m
Lled 1.86m

Dimensiynau Llwytho Mewnol: 
Hyd 3.25m
Uchder 1.88m 
Lled 1.77m 
Lled rhwng bwyau’r olwynion 1.29m 

Cyfradd Dydd
Pob lefel £75 + TAW

Cyfradd Wythnos
Pob Lefel £300 + TAW

Ford Transit 350 LWB EF GYDA Tho Uchel
Long Wheel Base, High Top, 6 sedd 

Dimensiynau: 
Hyd: 6.5m
Uchder 2.6m
Lled: 1.70m

Dimensiynau Llwytho Mewnol: 
Hyd 2.90m
Uchder 1.92m
Lled Gwaelod 1.72m 
Lled Top 1.53m 

Cyfradd Dydd
Pob lefel £75 + TAW

Cyfradd Wythnos
Pob lefel £300 + TAW

Am argaeledd ac i archebu cysylltwch gyda  kay@volcanotheatre.co.uk

CYFFREDINOL

 • Gall fod disgowntiau ar gael i logi dros dridiau, yn amodol i’r math o ddefnydd.
 • Mae amrywiol seddi ar gael ar ddim cost ychwanegol. Y capasiti mwyaf ydy 120 o bobl yn cynnwys staff.
 • Gall fod gofod arall yn yr adeilad ar gael ar gyfer storio atodol etc yn ystod y cyfnod llogi.
 • Dydy offer ychwanegol ddim yn gynwysiedig. Gellir llogi offer cyfyngedig yn cynnwys llawr dawnsio, stereo, PA a goleuadau theatr syml gan Volcano yn amodol i argaeledd.
 • Mae cefnogaeth staff technegol ar gael am gost ychwanegol. Os ydych yn llogi gofod y tu allan i’n horiau gwaith fe fyddwch yn  talu £25 +TAW ychwanegol am ffi deiliad allwedd £25+TAW.
 • Mae cyfleusterau te/coffi ac oergell a meicrodon ar gael.

TELERAU AC AMODAU

 • Rhaid i bob cwmni ac unigolyn sydd yn gweithio yn Adeilad Iceland feddu ar eu hyswiriant atebolrwydd Cyhoeddus (ac os yn gymwys) Cyflogwyr eu hunain a rhaid darparu copi o’r dystysgrif i Volcano cyn dyddiad y llogi.  
 • Hefyd gan bod pob eiddo yn dod i’r adeilad ar risg y perchnogion eu hunain, fe’ch cynghorir i gael yswiriant ar gyfer unrhyw eitem o werth.
 • Fe fydd y llogwr yn sicrhau nad oes unrhyw berson heb awdurdod yn cael dod i’r eiddo, ac fe fydd yn cymryd camau rhesymol i sicrhau ymddygiad da pob person dan ei arolygiaeth. Ni fydd y llogwr yn caniatau i unrhyw berson dan ei arolygiaeth i symud neu i ddifrodi unrhyw offer, gosodiadau yn yr adeilad.
 • O DAN UNRHYW AMGYLCHIADAU  (ac eithrio pan fo angen mewn argyfwng) ni ddylai unrhyw ofod gydag allanfa/mynedfa i’r stryd gael ei adael heb ei gloi pan fo heb oruchwyliaeth.
 • Ni fydd y llogwr yn gwneud unrhyw addasiadau i ddodrefn, gosodiadau neu addurn yr adeilad oni bai bod cytundeb mewn ysgrifen wedi’i wneud o flaen llaw.
 • Fe fydd y llogwr yn cyflwyno asesiad risg cyn llogi. Rhaid i asesiad risg gynnwys gweithdrefn gwagio adeilad mewn argyfwng a thystiolaeth o arolygiaeth digonol i’r nifer o bobl yn yr eiddo. Fe fydd Volcano yn sicrhau bod y llogwr yn ymwybodol o leoliadau larymau ac allanfeydd tân.
 • Ar hyn o bryd dydy Adeilad Iceland ddim wedi’i drwyddedu i werthu alcohol. Gallwch weini diodydd alcohol am ddim i wahoddedigion dros 18 oed, neu wahodd pobl i ddod â’u diodydd eu hunain – gall Volcano ddarparu gwydrau.
 • Rhaid i’r llogwr  gydymffurfio gyda pholisi gwastraff ac ailgylchu’r adeilad ac annog yr holl staff a chyfranogwyr i wahanu gwastraff ac ailgylchu yn drwyadl.
 • Fe fydd y llogwr yn sicrhau bod y gofod yn cael ei adael yn yr un cyflwr ag ar gychwyn y cyfnod llogi ac yn adfer unrhyw addasiadau y cytunwyd arnyn nhw yn ystod y cyfnod llogi oni bai y cytunwyd i’r gwrthwyneb.
 • Fe fydd y llogwr yn cymryd camau rhesymol i sicrhau bod pob digwyddiad, gweithgaredd a gwasanaeth yn cydymffurfio gyda darpariaethau Deddf Cydraddoldeb 2010.
 • Mae disgwyl i logwyr gydymffurfio gyda phob cyfyngiad llwytho a pharcio. Mae’r adeilad mewn ardal gerdded prysur – dylid cymryd gofal priodol gyda phob symudiad a defnyddio bancsmon pan fo angen. 

Am argaeledd ac i archebu cysylltwhc gyda kay@volcanotheatre.co.uk

 

Share this page

Signup

×