Cynhyrchydd Storyopolis

Posted on: Monday, February 25, 2019

Teitl y swydd: Cynhyrchydd
Dyddiad Dechrau Ebrill 2019
Telerau: Cytundeb llawrydd cyfnod penodol am oddeutu 9 mis (gyda phosibilrwydd o estyniad);
Rhan amser (1 diwrnod yr wythnos), yn ddelfrydol wedi'i ymestyn dros ddau hanner diwrnod
Ffi: £150 y diwrnod
Lleoliad: Mae'r prosiect Storyopolis wedi'i leoli yn Theatr Volcano ar Stryd Fawr Abertawe

Amlinelliad o'r swydd:
Byddwch yn cyd-weithio'n agos â Chyfarwyddwr y Prosiect, Tim Batcup, a'ch gwaith chi fydd arwain ar ddylunio a gweithredu rhaglen eang Storyopolis o weithgareddau llythrennedd, gyda chyfrifoldebau yn amrywio o gyfeiriad strategol i gynlluniau cyflawni manwl. Byddwch yn aelod o bartneriaeth ac yn cynnig mewnbwn creadigol.  Cewch gyfle i ddylanwadu ar gyfeiriad y prosiect arloesol hwn, fel ei fod yn parhau i fod o fudd i blant a phobl ifanc mwyaf anghenus Abertawe yn y dyfodol.

Ynghylch Storyopolis
Mae Storyopolis yn brosiect llythrennedd i blant sydd ychydig yn wahanol i'r lleill. Mae Storyopolis yn fenter fywiog, wedi'i lleoli yng nghanol y ddinas, ac yn darparu fframwaith arloesol ar gyfer ysgolion a theuluoedd o ardaloedd o amddifadedd economaidd-gymdeithasol a diwylliannol i ymgysylltu â gweithgareddau o safon uchel sy'n meithrin hyder, sgiliau cyfathrebu a chreadigrwydd plant a phobl ifanc, gan eu galluogi i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed yn y byd.

Rydym yn cydweithio ag amrywiaeth eang o artistiaid a sefydliadau, ac yn gweld 'llythrennedd' fel maes eang iawn. Rydym wedi gweithio gyda Rufus Mufasa, Cynan Jones, Swansea Comics Collective a Helen a Thomas Docherty, ymhlith eraill.  Mae ein gweithgareddau blaenorol wedi cynnwys ysgrifennu llyfrau, darlunio, barddoniaeth perfformio, sgriptio, rapio, newyddiaduriaeth a ffuglen fflach. Credwn po fwyaf y ffyrdd y gallwn ni ymdrin â llythrennedd, y mwyaf fydd y potensial i ni ddiwallu anghenion amrywiol y plant sy'n cymryd rhan a'u galluogi i ddatblygu eu lleisiau creadigol unigryw eu hunain.

Roedd Storyopolis yn wreiddiol, yn rhan o raglen 'O'r Orsaf i'r Môr' Theatr Volcano a Grŵp Tai Coastal, a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ond mae'r prosiect bellach wedi cael arian gan Sefydliad Garfield Weston i barhau i dyfu ei weithgarwch. Gan ddechrau yng ngwanwyn 2019, bydd yr ail gam hwn yn atgyfnerthu ac adeiladau ar y gwaith a wnaed yn y flwyddyn gyntaf, gan ddatblygu sut mae Storyopolis yn gweithio gydag ysgolion ac yn cyrraedd y tu hwnt iddyn nhw, gan ehangu ar ei rwydwaith o gydweithredwyr a cheisio dod yn fenter barhaol a chynaliadwy gyda'i safle ei hun ar y Stryd Fawr yn y tair i bum mlynedd nesaf.

Rydym yn chwilio am gynhyrchydd i ymuno â ni ar y daith hon a'n helpu i lunio cyfeiriad y prosiect. Rydym eisiau i'r prosiect Storyopolis barhau i dyfu a gallu sefyll ar ei draed ei hun, gan gwrdd â'r galw cynyddol am ddulliau creadigol i fynd i'r afael â llythrennedd a materion cysylltiedig yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Abertawe, ar yr un pryd â chadw'r hyn sy'n ei wneud mor nodeweddiadol: ei ysbryd ffres, hwyliog a chwareus.

Mae creu stori yn bwerus.” – disgybl Blwyddyn 4

“Roedd y syniadau yn llifo, ac roedd y plant yn llawn diddordeb.” - Clare Harvard, Athrawes Blwyddyn 4

"Y digwyddiad yw'r digwyddiad gorau yr ydym wedi cymryd rhan ynddo." - Pete Taylor, Swansea Comics Collective

Share this page

Signup

×